Работна среща на Консорциум по националната научна програма „Сигурност и отбрана“

На 07.07.2022 г. в ЦВК се проведе работна среща на Консорциум по националната научна програма „Сигурност и отбрана“. Основателите на консорциума са Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, Военна академия „Г. С. Раковски“, Университет по библиотекознание и информационни технологии, „Център за изследвания по национална сигурност – БАН“, Университет за национално и световно стопанство, Академия на Министерство на вътрешните работи, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, НВУ „В. Левски“, Висше военновъздушно училище „Г. Бенковски“.
Срещата е предназначен да регулира работата на Консорциума, при изпълнението на Националната научна програма. Обсъдени бяха общите аспекти на организация на работата и задачите, свързани с изпълнението на програмата. Крайните резултати следва да осигурят:

  • Последователна и качествена работа на Консорциума от научни организации, съобразена с поставената в Програмата цел и нейното изпълнение;
  • Създадена съгласувана и хармонизирана рамка на дейностите по пакети и задачи;
  • Прозрачност на процедурите за дейностите в Консорциума. Така ще можем да облекчим работата на неговия ръководен орган – Изпълнителния Съвет (ИС). Освен това ще гарантираме ефективната и качествена работа на научните колективи, изпълняващи научните задачи по Програмата;
  • Целесъобразност, балансираност и обоснованост на усвояване на отпуснатите публични средства за научните изследвания;
  • Определяне на критерии и показатели за измеримостта на научната и социално-икономическа ефективност от изпълнението на финансираните научни задачи по Програмата.