Публична защита на Мария Василева Вълнева

Публична защита на дисертационен труд на тема „Религиозната радикализация в Република България и трансграничната организирана престъпност – връзки и зависимости“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Мария Василева Вълнева.

Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Атанас Ставрев Атанасов
Дата: 04.07.2023 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Мария Василева Вълнева
Рецензии:
подполковник доцент доктор Йордан Методиев Петков
професор доктор Валентин Пенчев Василев

Становища:
полковник доцент доктор Румен Ангелов Маринов
професор д. н. Илин Александров Савов
полковник доцент доктор Атанас Ставрев Атанасов

Дата: 02.06.2023 г.
гр. София