Публична защита на Стоян Иванов

Дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на способностите на Българската армия за защита на обекти от критичната инфраструктура на Република България“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висшето образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Национална сигурност“, по докторска програма „Защита на населението и инфраструктурата на държавата при кризисни ситуации“ защити Стоян Иванов.
Той бе докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации” на факултет „Командно-щабен“ с научен ръководител полковник професор д-р Георги Георгиев – началник на катедрата. Председател на научното жури бе професор д-р Максим Карев от Институт „Перспективни изследвания за отбраната” на Военна академия „Г. С. Раковски“.