Публична защита на подполковник Теодора Чалъкова от дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ на МО

Дисертационен труд на тема: „Усъвършенстване на военнообразователната система чрез прилагане на теорията на поколенията” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната“)“ защити подполковник Теодора Чалъкова – докторант чрез самостоятелна подготовка в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната” на факултет „Национална сигурност и отбрана” в Академията. Председател на научното жури бе проф. д-р Лидия Велкова – професор в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултета.

ДА Й Е ЧЕСТИТО! ПОЖЕЛАВАМЕ Й НОВИ ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ!