Публична защита на цивилен служител Цвета Монова

Дисертационнен труд на тема „Развитие и усъвършенстване на системата за правно осигуряване на отбраната на страната“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“ защити цивилен служител Цвета Монова – главен юрисконсулт на Военна академия „Г. С. Раковски“. Тя бе докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ с научен ръководител полковник доцент д-р Тотко Симеонов – началник на катедрата. Председател на научното жури бе доцент д-р Вяра Жекова от същата катедра.