Публична защита на Петър Атанасов

На 10 януари 2024 г. се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Концептуализация на процеса на радикализация сред етническите и религиозни групи“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Петър Димитров Атанасов, докторант чрез самостоятелна подготовка в катедра „Сухопътни войски“, с научен ръководител полк. доц. д-р Петър Маринов.
Председател на научното жури бе полк. доц. д-р Калин Градев.

Петър Атанасов е историк и дипломат. От 2001 до 2007 г. заема длъжността – временно управляващ българското посолство в Република Чили. Член-кореспондент е на Общността за история и география на Чили.
Кавалер е на един от високите ордени на Република Чили на името на генерал Бернардо Хигинс.
Днес той е експерт в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет. Има богат опит в направление „Интеграция на малцинствата“.

Да му е честита образователната и научна степен „доктор“!
Пожелаваме на доктор Петър Атанасов творчески успехи и научни постижения!