Публична защита на майор Кристина Александрова Крумова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Защита на информацията в киберпространството при провеждане на военни операции от ново поколение“ по докторска програма „Киберсигурност“, разработен от майор Кристина Александрова Крумова.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Красимир Пейчев Димитров

Дата: 26.10.2023 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на майор Кристина Александрова Крумова
Рецензии:
професор доктор Венелин Ангелов Георгиев
полковник доцент доктор Красимир Пейчев Димитров

Становища:
полковник доцент доктор Живко Христов Проданов
професор доктор Павел Димитров Николов
доцент доктор Иван Стефанов Христозов

Дата: 25.09.2023 г.
гр. София