Публична защита на Катя Николова Спасова

На 12.09.2023 година г-жа Катя Спасова – главен експерт в дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“ в Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ защити блестящо дисертационнен труд на тема Методи и модели за финансов контрол върху дейността на организациите от публичния сектор при управление на европейски средства за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“.                       

Тя бе докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“, с началник на катедра – полк. доц. д-р Тотко  Симеонов и с научен ръководител доц. д-р Вяра  Жекова.

Научното жури с председател – професор д-р Лидия Велкова потвърди постигнатите значими научни и научно-приложни приноси на докторанта.

От името на катедрата бе изразено задоволство от работата на г-жа Катя Спасова. Те ѝ отправиха пожелания, този дисертационен труд да стане начало на нейното успешното реализиране в научната област, а също така да се радва на успехи в професията и в живота.