Публична защита на Мария Вълнева

Дисертационнен труд на тема „Религиозната радикализация в Република България и трансграничната организрана престъпност – връзки и зависимости” за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висшето образование 9. „Сигурност и отбрана”, професионално направление 9.1. „Национална сигурност”, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (управление на сигурността и отбраната)”, защити Мария Василева Вълнева.


Тя бе докторант на самостоятелна подготовка в катедра „Сухопътни войски“ на факултет „Командно-щабен“ с научен ръководител полковник доцент д-р Петър Господинов Маринов – доцент в катедрата и ръководител на Център за изследване на екстремизма и тероризма. Председател на научното жури бе полковник доцент д-р Атанас Атанасов – началник на катедра „Сухопътни войски “ във факултет „Командно-щабен“.