Публична защита на Даниела Димитрова

Дисертационен труд на тема: „Социални аспекти и превенция на радикализацията сред ромите в областите Пазарджик и Пловдив” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (отрасъл „Управление на сигурността и отбраната“)“ защити Даниела Димитрова– докторант чрез самостоятелна подготовка в катедра „Сухопътни войски” на факултет „Командно-щабен” в Академията с научен ръководител полковник доцент доктор Петър Маринов. Председател на научното жури бе полковник доцент доктор Росен Геров – доцент в катедра „Сухопътни войски” на факултета.

ДА Й Е ЧЕСТИТО! ПОЖЕЛАВАМЕ Й НОВИ ТВОРЧЕСКИ УСПЕХИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ!