Публична защита на асистент Теодора Грозданова

Дисертационен труд на тема „Динамика на социалния статус на военнослужещите в периода след 1989 г.“ за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Администрация и управление на човешките ресурси в сигурността и отбраната)“ защити асистент Теодора Грозданова от научна секция „Стратегически изследвания на сигурността и отбраната“ в Институт „Перспективни изследвания за отбраната“. Теодора Грозданова бе докторант на самостоятелна подготовка в Института с научен ръководител проф. д.н. Митко Стойков. Председател на научното жури бе проф. д-р Лидия Велкова.