Нов доцент в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

Проведе се заключително заседание на научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет „Командно-щабен“. След изпълнение на процедурата и представяне на тема „Обучение за защита при бедствия и оказване на първа помощ“, журито с председател полк. доц. д-р Георги Георгиев – началник на катедра „Мениджмънт на извънредните ситуации“, класира и предлага кандидата д-р Даниела Балева да заеме академичната длъжност „доцент“.

Желаем й успехи и занапред!

******

След публичната защита професор д.н. Стойко Стойков – професор в НВУ „Васил Левски“ връчи научното списание „Сигурност и отбрана“ на началника на Военна академия генерал-майор Тодор Дочев. 

Научното списание на НВУ „Васил Левски“ представя научен анализ на феномена сигурност като благо, необходимост и задължение. Дадена е трибуна на изявени университетски автори с впечатляващи разработки в областта на сигурността и отбраната.