Публична лекция на доцент д-р Даниела Балева

След изнасяне на публична академична лекция на тема „Обучение за защита при бедствия и оказване на първа помощ“, доцент д-р Даниела Балева получи от Началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор Тодор Дочев удостоверение за заемане на академична длъжност „доцент“.

Лекцията беше посветена на принципите, методите и формите на обучение за защита при бедствия и оказване на първа помощ и спецификата на подготовката в системата на предучилищното и училищното образование.  В хода на изложението бяха представени и резултати от проведено научно изследване, показващи текущото й състояние и предизвикателствата пред нея. В отговор на зададените въпроси беше разкрита и ролята на Военна академия „Г. С. Раковски“ за подготовка на експерти от централните и териториалните органи на изпълнителната власт в областта на защитата на населението и критичната инфраструктура при бедствия, аварии и катастрофи.