Публична защита на Петър Димитров Атанасов

Публична защита на дисертационен труд на тема „Концептуализация на процеса на радикализация сред етническите и религиозни групи“ по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)“, разработен от Петър Димитров Атанасов.

Председател на научното жури: полковник доцент доктор Калин Веселинов Градев
Дата: 10.01.2024 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г. С. Раковски“
Начало: 14:00 часа

Автореферат на Петър Димитров Атанасов
Рецензии:
професор д.н. Илин Александров Савов
полковник професор доктор Емил Маринов Енев

Становища:
полковник доцент доктор Даниел Стоянов Берчев
полковник доцент доктор Калин Веселинов Градев
доцент доктор Иван Димитров Станчев

Дата: 07.12.2023 г.
гр. София