Катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“

Катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“

Катедрата реализира програми за образование и курсове за квалификация, и осъществява научни и приложни изследвания в теоретичните области и практиката на стратегическо ниво на управление.

Катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ е водеща за магистърските специалности „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“, за офицери, в направление „Военно дело“ и „Стратегическо ръководство на сигурността и отбраната“, за студенти, в направление „Национална сигурност“. Катедрата провежда обучение във факултет „Национална сигурност и отбрана“ по 10 задължителни учебни дисциплини („Политики, стратегии и отбранително планиране“, „Военна стратегия“, „Концепции, стратегии и военни аспекти на националната сигурност“, „Стратегическо ръководство на отбраната“, „Структури в сектора за сигурност и отбрана“, „Отбранително-мобилизационна подготовка“, „Управление при кризи и военни конфликти“, „Стратегии за сигурност и отбрана“, „Защита на сигурността и обществения ред“, „Контраразузнаване“) и над 10 избираеми дисциплини по различни аспекти

Дейност на катедрата

Мисия на катедрата

Мисията на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ е да осигурява задълбочена теоретична и специализирана подготовка на слушатели, специализанти, студенти и докторанти за формулиране и реализиране на отбранителната политика на страната, оценяване на средата на сигурност, вземане на стратегически решения, планиране и използване на отбранителни способности в управлението при кризи и за отбрана на страната. Тази мисия катедрата осъществява чрез предлаганото специализирано обучение, както и чрез извършването на научни изследвания в областта на сигурността и отбраната.

Цели на катедрата:

1. Постоянно утвърждаване ролята на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ като уникално звено във факултет „Национална сигурност и отбрана“ по отношение на висшето образование, квалификацията и научно-приложните изследвания на системата за отбрана на страната;
2. Предоставяне на пакет от знания и умения на обучаемите в Академията, в съответствие с националните и международните стандарти в НАТО и Европейския съюз, системно поддържане на качеството на обучението и осигуряване на условия за съвременно развитие на академичния състав;
3. Осигуряване на експертна поддръжка на политиката за национална сигурност, и отбранителната политика на страната;
4. Създаване на модерна информационна среда на обучение и научни изследвания;
5. Поддържане на способности за обучение на стратегическо ниво;

Задачи на катедрата

Основна задача на катедра „Политики, стратегии и отбранително планиране“ е да изгражда компетентности на военните и цивилните лидери за решаване на проблеми на теорията и практиката на ръководството на отбраната и въоръжените сили, управлението при кризи и военни конфликти, и за работа в многонационални екипи, съответстващи на изискванията на НАТО.
Основните задачи катедрата решава като:
1. Подготвя настоящите и бъдещите национални лидери за ръководство, командване и управление на системата за отбрана на страната в съответствие с национални традиции, съвременните световни тенденции и стандартите на НАТО;
2. Извършва научни и приложни изследвания и участва в разработването на концепции, стратегии и доктрини по въпроси на сигурността и отбраната;
3. Организира провеждането на процедури за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности;
4. Публикува материали по въпроси на националната сигурност и отбраната на Република България и допринася за повишаване информираността и разбирането на обществото по тези въпроси;
5. Участва в професионални форуми за дискусии по проблеми на националната и колективната отбрана на страната;
6. Предоставя експертизи по конкретни въпроси при поискване от Министерството на отбраната.;
7. Участва в международния дебат в интерес на развитието на националното военно образование.

Курсове за следдипломна квалификация

– „Стратегически курс“* – в редовна и дистанционна форми на обучение;
– „Стратегическо управление на отбраната“;
– „Национално ориентирана подготовка на офицери, завършили академии и колежи в чужбина на стратегическо ниво“;
– „Комплектуване на войските с мобилизационни ресурси“;
– „Управление при кризи“ – за държавната администрация;
– „Отбранително-мобилизационна подготовка“ – за държавната администрация.
*Стратегическият курс, редовна форма на обучение, се провежда и на английски език, като е достъпен за обучение на чуждестранни граждани.

Академичен състав на катедрата

подполковник гл. ас. д-р Теодоси Николаев МИХОВ – ВрИД Началник на катедра
полковник доц. д-р Георги Димитров ДИМОВ
подполковник гл. ас. д-р Николай Венциславов НЕДЯЛКОВ
подполковник гл. ас. д-р Илиан Илиев СОТИРОВ
подполковник гл. ас. д-р Петко Иванов ПЕТКОВ
професор д-р Валери Велков ИВАНОВ
доц. д-р Красимир Стефанов ДОБРЕВ
доц. д-р Кирил Николов КИРИЛОВ
гл. ас. д-р Стоян Петров СТАМАТОВ

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. доц. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Нелко Ненов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО

Подполковник д-р Теодоси Николаев Михов – ВрИД началник на катедра “Политики, стратегии и отбранително планиране” телефон (02) 9226662