Нов професор в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“

Честито на новия професор полковник Стоян Стойчев!

Проведе се заключително заседание на научното жури по конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.

След изпълнение на процедурата журит, с председател полк. доц. д-р Живко Желев – декан на факултет „Национална сигурност и отрана“, класира и предлага кандидата – полковник доцент д-р Стоян Георгиев Стойчев да заеме академичната длъжност „професор“.

ДА МУ Е ЧЕСТИТО!

ПОЖЕЛАВАМЕ МУ НОВИ ПРОФЕСИОНАЛНИ УСПЕХИ

И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ!