110 ГОДИНИ ТРАДИЦИЯ, КАЧЕСТВО, ПРЕСТИЖ/110 YEARS OF TRADITION, QUALITY, PRESTIGE

Категория:

Описание

ГОДИШНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ/ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE

РЕЗЮМЕТА/ABSTRACTS

12 – 13 април 2022 г., София/12 – 13 April 2022, Sofia