Стратегия за образование и наука в системата за сигурност и отбрана

Категория:

Описание

Научната конференция „Стратегия за образование и наука в системата за сигурност и от-
брана” е проведена на 5 и 6 април 2011 г. Участници в нея са преподаватели, слушатели и студенти
от факултет „Национална сигурност и отбрана”, факултет „Командно-щабен”, Института за перс-
пективни изследвания за отбраната, гости от Министерството на отбраната, Щаба на отбраната, ви-
довете въоръжени сили, Националния военен университет „В. Левски”, Висшето военноморско
училище „Н. Й. Вапцаров” и други.
Материалите в сборника се публикуват според научните направления на конференцията.