Военното дело въ нашето отечество презъ време на турското владичество

Описание

ХРИСТОВЪ, Атанасъ
Военното дело въ нашето отечество презъ време на турското владичество / Атанасъ Христовъ. – София : Военна библиотека, 1938. – 119 с. ; 18 см. ( Военна библиотека № 101 )