Българското княжество

Описание

Българското княжество

Иречекъ, Константинъ

сигн. № 1280