Военна академия „Г. С. Раковски“

Център за дистанционно обучение

Същност и предимства на дистанционната форма на обучение

Дистанционната технология на обучение не е новост, а вече утвърдена форма, алтернатива или реално бъдеще за съвременното висше образование. Дистанционната форма на обучение се въведе във ВА Г С Раковски през учебната 2005-2006 академична година.

Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на обучаемите. Тя е равнопоставена на редовната по отношение на съдържанието на учебните планове, присъждания брой кредити и издаваната диплома. Реализира се от Центъра за дистанционно обучение в Дистанционното обучение съчетава елементи на електронно обучение с присъствени занятия, които се провеждат само в указани дни. Хорариумът за присъственото обучение / консултации/ е редуциран оптимален процент от съответния за редовната форма. Дистанционното обучение в образователно-квалификационна степен “магистър”, както и в квалификационните курсове, е само срещу заплащане. Семестриалната такса включва и стойността на специално разработени учебници и допълнителни учебни материали на хартиен и/или електронен носител; мултимедийни и интерактивни презентации; практически ориентирани казуси, курсови проекти и задачи за самоподготовка; примерни изпитни процедури и тестове, които са базирани в Интернет система с гарантиран непрекъснат високоскоростен достъп.

За кого е предназначено дистанционното обучение

Дистанционната форма на обучение е предназначена за удобство и пестене на времето на работещите хора; майките, отглеждащи децата си; живеещите в отдалечени населени места; както и към лицата в неравностойно положение и към групите със специфични образователни потребности. Дистанционното обучение съчетава елементи на електронно обучение с минимален обем присъствени занятия. Дистанционното обучение във Военна Академия „Г.С.Раковски“ се реализира вкл. срещу заплащане.