Присъждане на образователна и научната степен „доктор“

На 1 юли 2024 г. се проведе публична защита на дисертационен труд на тема „Изграждане и развитие на въоръжените сили за участие в колективната отбрана на страната“, за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално 9.2. Военно дело, с автор майор асистент Александър Станиславов Хашъмов и научен ръководител проф. д-р Георги Димитров Димов.

Научно-приложните резултати от изследването са:

1. Предложен е модел за управление на процеса по изграждане и развитие на въоръжените сили, включващ специализиран орган на изпълнителната власт, който да гарантира свързаността на силите и възможността за комбиниране на отбранителните способности в хода на модернизацията и използването на въоръжените сили в съюзни операции.

2. За подпомагане на управлението и повишаването на ефективността на взетите решения е изготвен примерен вариант за реализиране на модела в практиката чрез разделяне на подгрупи, съответстващи на оценяваните фактори.

Всички членове на журито дадоха висока оценка и гласуваха положително за присъждане на образователна и научната степен „доктор“ на майор ас. Александър Хашъмов, като му пожелаха нови творчески, научни и академични успехи.