Ръководни принципи на ФНСО

Ръководни принципи на факултет "Национална сигурност и отбрана"

Гарантиране на високо качество и актуалност на обучението  се постига със стриктно спазване на следните принципи: 

Сътрудничество, а не съревнование. Работата със студентите и слушателите е подчинена на принципите на толерантността на мненията, взаимното уважение, спазването на правилата и обучението чрез контакти и взаимно обогатяване. Отдаваме приоритет на съвместността при обучението на офицерите от различните видове и родове войски и сили и при гражданско-цивилното обучение.

Академична свобода. По време на обучението във Факултета се гарантира академичната свобода на мнения, оценки и идеи. В рамките на учебния процес участниците не представляват институции или ведомства. За стимулиране на дискусиите стриктно се прилагат Правилата на Чатъм хауз.

Високи професионални стандарти. Създаваме стандартите в сферата на нашата мисия. Задължаваме се да градим и поддържаме високи професионални стандарти за академичния и административния състав като неизменна съставна част от системата за поддържане качеството на обучение. За целта поощряваме усъвършенстването, мобилността и перфекционизма на преподавателите и изследователите и повишаваме изискванията към методическите умения и научната им продукция.

Единство на академичната общност. Ние сме част от академичната общност на Военна академия и допринасяме за нейния престиж на висше училище и ковачница на офицери с исторически доказани и международно признати качества.

Контактна информация

„Връзки с обществеността и международна дейност“
+ 359 2/ 92 26 550 
Администрация + 3592 92 26 504
Логистика + 359 2 92 26 513
Учебна дейност
+ 359 2 92 26 572; 26574; 26586;
Финанси + 359 2 92 26 507
Факс + 359 2 944 1657

e-mail: rnda@armf.bg

Социални мрежи

Вижте новините

Видео

drangov

Вижте повече от нашите дейности