Приемен изпит с кандидат-студенти за образователно-квалификационна степен „МАГИСТЪР“

На 07.09.2023 г. се проведе конкурсен изпит с кандидат-студенти за обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Национална сигурност“. Явиха над 60 кандидати.

Продължава приемането на документи за обучение срещу заплащане до 25.09.2023 г.