Правилник за дейността

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”

София, 2016 г.

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящия правилник се регламентират предметът на дейност, управлението, организацията и финансирането на Центъра за кариерно развитие на Военна академия „Г. С. Раковски”, наричана по-нататък Академията.

(2) Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е функционално обслужващо звено на Академията, по смисъла на чл. 25, ал. 3 от Закона за висшето образование. Съставът на Центъра изпълнява функционалните си задължения по съвместителство.

Чл. 2. ЦКР се създава, реорганизира и закрива със заповед на началника на Академията след решение на Академичния съвет.

ГЛАВА ВТОРА

ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) Основна цел на ЦКР е подпомагане на студентите относно тяхната професионална ориентация и реализация.

(2) ЦКР осъществява своята цел чрез информиране, съветване, подпомагане и консултиране на студентите при кандидатстване за работа и за кариерното им развитие.

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на ЦКР включва:

 1. Изучаване състоянието на пазара на труда и тенденциите на промените в него;
 2. проучване на мотивацията, потребностите и интересите на студентите през периода на тяхното обучение в Академията и насърчаването им в професионалната им ориентация при избора на кариера и при подготовката при установяване на договорни отношения с потенциални работодатели;
 3. съдействие за създаване на контакти и взаимодействие с потенциалните работодатели за провеждане на стажове в реална работна среда;
 4. разработване и предлагане за утвърждаване от Академичния съвет на проекти на методически и нормативни документи (указания, препоръки, инструкции и др.) относно кариерното развитие на студентите.

Чл. 5. Основните задачи на ЦКР са:

 1. да установява и поддържа контакти с дирекциите „Бюро по труда” и „Регионална служба по заетостта” на Агенцията по заетостта в Република България и техните филиали;
 2. да предоставя информация за проекти, програми, конкурси и други инициативи на Министерството на труда и социалната политика, на Агенцията по заетостта и други министерства и ведомства;
 3. да предоставя информация на студентите за конкретни работодатели и за предлаганите от тях стажантски и работни позиции;
 4. да организира и провежда презентации, семинари, обучения, дни на кариерата и други дейности, с участието на потенциални работодатели и други представители на бизнеса;
 5. да извършва кариерно ориентиране и консултиране на студентите;
 6. да оказва практическо съдействие на студентите при подготовка на необходимите документи за кандидатстване за стаж и работа;
 7. да оказва съдействие на работодателите при разработването, организирането и провеждането на стажантски програми и популяризиране на стажовете сред студентите;
 8. да създава и поддържа база данни за работодатели, партниращи си с Академията при набиране на кадри за своята дейност;
 9. да осъществява и поддържа контакти с водещи компании, с фирми от малкия и средния бизнес, с браншови сдружения и организации и да си сътрудничи с тях в процеса на подбор и обучение на кадри;
 10. да създава и поддържа актуална база от данни за студенти от Академията, желаещи да ползват услугите на ЦКР, чрез регистрирането им на основата на депозирани регистрационна карта и CV;
 11. да поддържа база данни за професионалната реализация на завършилите студенти;
 12. да поддържа връзки с центрове за кариерно развитие на други висши училища;
 13. да участва в мероприятия от регионален и национален мащаб, свързани с развитието на кариерата на студентите.

Чл. 6. Военна академия „Г. С. Раковски” не носи задължението да осигури трудова заетост на своите обучаеми и на студентите, ползващи помощта на ЦКР.

ГЛАВА ТРЕТА

СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 7. ЦКР се състои от:

 1. Ръководител на центъра;
 2. Съвет по кариерно развитие.

Чл. 8. (1) Ръководителят на ЦКР е член на академичния състав на Военна академия „Г.С.Раковски”. Той изпълнява длъжността по съвместителство, което се отчита в учебната му заетост съгласно Правилата за определяне на норматива за годишна учебна заетост на академичния състав на Военна академия „Г.С.Раковски”.

(2) Ръководителят се назначава със заповед на началника на Академията по предложение на заместник-началника на Академията по учебната и научната част.

(3) Ръководителят на ЦКР може да изпълнява длъжността не повече от два последователни 4-годишни мандата.

Чл. 9. (1) Съветът по кариерно развитие се състои от:

 1. председател;
 2. кариерен специалист, той и заместник-председател на Съвета;
 3. членове – не по-малко от двама;
 4. делегирани представители на студентите от факултети „Национална сигурност и отбрана” и „Командно-щабен” (по двама от факултет), избрани от Съвета на слушателите, студентите и докторантите.
 5. технически сътрудник – специалист или технически изпълнител от административния състав.

(2) Председател на Съвета по кариерно развитие по право е ръководителят на ЦКР.

(3) Кариерният специалист е експерт от звеното по личен състав на Академията.

(4) Членовете на Съвета са представители на академичния състав, чиято научна компетентност е в областта на управлението на човешките ресурси.

(5) Съветът по кариерно развитие заседава най-малко един път в семестър.

(6) Решенията на Съвета по кариерно развитие се вземат с обикновено мнозинство.

(7) Съставът и организацията на дейността на Съвета по кариерно развитие се обявяват с ежегодна заповед на началника на Академията.

Чл. 10. Ръководителят на ЦКР изпълнява следните функции:

 1. представлява ЦКР пред органите на управление на Академията;
 2. представлява ЦКР пред външни организации, институции и фирми;
 3. прави предложения до началника на Академията за сключване на споразумения и договори с работодатели, ведомства, организации и институции във връзка с дейности на Центъра;
 4. пряко ръководи дейността на Съвета за кариерно развитие;
 5. контролира ефективното използване на финансовите средства и материалната база на ЦКР.

Чл. 11. Кариерният специалист изпълнява следните функции:

 1. осъществява оперативно ръководство на ЦКР и отговаря за организацията и изпълнението на дейностите по чл. 5 от настоящия правилник;
 2. изготвя в началото на всяка учебна година годишен план за работа на ЦКР, който се обсъжда и приема от Съвета по кариерно развитие;
 3. изготвя след края на всяка учебна година отчет за дейността на Центъра, а след приемането му от Съвета по кариерно развитие той се предоставя на началника на Академията за утвърждаване;
 4. организира и координира при необходимост работата на екипа от сътрудници в съответствие с утвърдения план за работата на Кариерния център;
 5. подпомага дейността на ръководителя на ЦКР.

Чл. 12. Техническият сътрудник изпълнява следните функции:

 1. организира дейността на Съвета по кариерно развитие;
 2. подпомага дейността на кариерния специалист и членовете на Съвета и изпълнява възложени от тях задачи;
 3. води протоколите от заседанията на Съвета по кариерно развитие;
 4. осъществява техническото обслужване на ЦКР;
 5. поддържа в актуално състояние сайта на ЦКР в интернет страницата на Академията.

Чл. 13. (1) ЦКР осъществява своята дейност, включително методически, информационно-статистически процедури и функции, контакти между кандидати за работа и работодатели, чрез сайт в интернет страницата на Академията.

(2) Сайтът на Центъра поддържа в актуално състояние база данни за кандидатите, за тяхната реализация и за свободните работни позиции.

(3) ЦКР разработва, съхранява и гарантира сигурността на всички първични документи (анкетни карти на студенти и работодатели, вътрешни и контролни документи).

(4) ЦКР организира и следи за сигурността на достъпа в системата и в базата от данни.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 14. (1) Финансирането на дейността на ЦКР се осъществява от бюджета на Академията.

Чл. 15. (1) Финансови и материални средства, постъпващи за подпомагане дейността на ЦКР от външни източници, се акумулират и управляват по общия за Академията ред.

(2) Набраните средства по ал. 1 се използват за:

 1. представяне дейността на ЦКР пред организации, работодатели и обучаеми;
 2. покриване на разходи за материали и консумативи, използвани за осъществяване дейността на ЦКР;
 3. командировки, свързани с дейността на ЦКР.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този правилник е разработен на основание чл. 30, ал. 1, т. 14 от Закона за висшето образование и чл. 24, ал. 5, т. 12 от Правилника за устройството и дейността на Военна академия „Г. С. Раковски”.

§ 2. Внасянето на изменения в този Правилник се извършва по реда на неговото приемане и утвърждаване.

§ 3. Контролът върху дейността на ЦКР се осъществява от заместник-началника на Военна академия „Г.С.Раковски” по учебната и научната част.

§ 4. Правилникът е приет на заседание на Академичния съвет на Военна академия „Г. С. Раковски”, проведено на 31 май 2016 г., с протокол № 8 и влиза в сила след обявяването му със заповед на началника на Академията.