Публична защита на военнослужещ от Военна академия „Г. С. Раковски“

Подполковник Николай Радославов от катедра „Логистика“ на Факултет „Командно-щабен“ успешно защити дисертационен труд и придоби образователната и научна степен „ДОКТОР“.

Темата на труда е „Възможности за усъвършенстване логистичното осигуряване на Сили за специални операции“ по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили“.

ЧЕСТИТО!

ЖЕЛАЕМ НА ПОДП. РАДОСЛАВОВ НОВИ УСПЕХИ И НАУЧНИ ПОСТИЖЕНИЯ!