Публична защита на Пламен Тихомиров Петров

Публична защита на дисертационен труд на тема „Организация на Договора за Колективна Сигурност в системата на международната сигурност” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по докторска програма “Военнополитически проблеми на сигурността”, разработен от Пламен Тихомиров Петров, докторант чрез самостоятелна форма на обучение към катедра “Национална и международна сигурност” на факултет “Национална сигурност и отбрана“ на Военна академия „Г.С.Раковски“
Научен ръководител: доцент доктор Стефко Илиев Смоленов
Председател на научното жури: доцент доктор Иван Петров Панчев
Дата: 17.07.2018г. академична зала А3 на Военна академия “Г. С. Раковски”.
Начало: 14:30 ч.

Автореферат на Пламен Тихомиров Петров

Рецензии:
професор доктор Павел Георгиев Павлов
доцент доктор Иван Петров Панчев

Становища:
професор доктор Марин Рахнев Русев
доцент доктор Тодор Стоянов Трифонов
доцент доктор Стефко Илиев Смоленов

17.06.2018 г.
гр. София