Публична защита на дисертационен труд на майор Пламен Асенов ПЕТКОВ

Публична защита на дисертационен труд на тема „Направления за усъвършенстване на кариерното развитие на офицерския състав в българската армия” за придобиване на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Пламен Асенов ПЕТКОВ, докторант в редовна форма на обучение към катедра “Сухопътни войски” към факултет “Командно-щабен“ на Военна академия „Г.С.Раковски“

Научен ръководител: Доцент доктор Петьо Петков ИВАНОВ

Председател на научното жури: Доцент доктор Петьо Петков ИВАНОВ

Дата: 18.12.2014 г.,Място: Академична зала № 2 на Военна академия “Г. С. Раковски”

Начало: 14:30 ч.

Автореферат на майор Пламен Асенов ПЕТКОВ

Рецензии:

Капитан I ранг професор д.с.н. Янцислав Вълчев ЯНАКИЕВ
Професор доктор Светлана Стефанова СЪЙКОВА

Становища:

Професор доктор Атанас Цветанов АТАНАСОВ
Доцент д.с.н. Емилия Евгениева ЧЕНГЕЛОВА
Доцент доктор Петьо Петков ИВАНОВ

18.11.2014 г.
гр. София