Публична защита на майор Петко Иванов Петков

Публична защита на дисертационен труд на тема „Усъвършенстване на военностратегическите възгледи за използване на въоръжените сили в контекста на съвременните военни конфликти“, по докторска програма „Организация и управление на въоръжените сили”, разработен от майор Петко Иванов Петков.
Председател на научното жури: Полковник доцент доктор Георги  Димов Димитров.
Дата: 14.03.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.

Автореферат на майор Петко Иванов Петков.

Рецензии
Професор д.н. Стойко Димитров Стойков.
Полковник доцент доктор Георги Димов Димитров.

Становища
Професор доктор Валери Велков Иванов.
Полковник доцент доктор Владко Филипов Сидеров.
Доцент доктор Димитър Христов Димитров.

14.02.2018 г.
гр. София