papetkov@rndc.bg
029226696

Подполковник д-р Пламен Асенов Петков

главен асистент в секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката” на Институт „Перспективни изследвания за отбрана” при Военна академия „Г. С. Раковски”

Образование

 • 1992 - 1997 Висше образование ВВОВУ „Васил Левски“ – Велико Търново Инженер по ДВГ
 • 2009 - 2011 Магистратура Военна академия
 • 2012 - 2015 Защита на дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен "доктор" по научна специалност 9.1. Национална сигурност

Професионална кариера

 • 1997 - 2000 Заместник-командир по техническата част
 • 2000 - 2002 Командир на технически взвод
 • 2002 - 2005 Ръководител на участък за ремонт на агрегати
 • 2005 - 2007 Оперативен дежурен в КСВ
 • 2007 - 2009 Старши експерт в управление „Операции” на Съвместно оперативно командване
 • 2009 - 2011 Слушател във Военна академия
 • 2011 - 2012 Началник на личен състав
 • 2012 - 2015 Докторант в катедра „Сухопътни войски” във Военна академия
 • 2015 – 2016 Асистент в Институт „Перспективни изследвания за отбрана”
 • 2016 – Главен асистент в Институт „Перспективни изследвания за отбрана”

Семейно положение

 • Женен, дъщеря

Езикови познания

 • Английски език – 2222 съгласно STANAG 6001