m.fartunova@rndc.bg

Доцент доктор Мария Атанасова Фъртунова

Помощник-ректор

Висше образование

 • Магистърска степен от Санкт-Петербургския държавен университет за култура и изкуства
 • Защитена докторска степен в Софийския университет „Св. Климент Охридски“
 • Доцент с лекционни курсове в следните тематични области: „Култура на предприемачеството“, „Социология на управлението“, „Социология на културата“, „Технологично обновление и социална динамика“

Конкретен опит

 • управление и координация на системата за висше образование като директор на дирекция „Висше образование“ в Министерството на образованието и науката
 • експертни и аналитични дейности, свързани с развитието и мониторинга на системата за висше образование
 • опит по планиране на приема във висшите училища въз основа на нов модел, ориентиран към реализацията на пазара на труда
 • участие при разработването и прилагането на Стратегията за развитие на висшето образование в Р България за периода 2014 – 2020 г.
 • ръководител на проекта и част от авторския екип за разработване на Рейтинговата система за висшите училища в Р България
 • представител на България в Управителния борд на Работната група за развитие на Болонския процес (паневропейски процес за висше образование, включващ 48 държави)
 • дейности, свързани с образователната дейност сред българите в чужбина – осъществяване на диалог, проучване и систематизиране на потребностите от образователни услуги, провеждане на информационни кампании, организиране на прием в български висши училища; създаване и координиране на дейността на Постоянната междуведомствена комисия за образователната дейност сред българите в чужбина
 • участие в дейности, свързани с подготовката, оценяването, финансирането и контрола по изпълнение на проекти за подобряване на качеството в системата на висшето образование
 • консултантска дейност с институции за висше образование по изпълнението на проекти и организацията на учебния процес
 • участие в процеси, свързани с разработването на оперативни програми за финансиране със средства от Европейския съюз
 • над 20 научни публикации (монография, учебно пособие) в областта на информационните системи, културата на предприемачество, системата за висше образование и управлението на проекти

Владеене на чужди езици

Владее руски и английски езици.