Отговор на студенти за размера на таксите за платена форма на обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“

Уважаеми студенти и кандидат-студенти,

         Във връзка със запитвания относно регламентирането на начина за определяне на размера на таксите за платена форма на обучение във Военна академия „Г. С. Раковски“, ви предоставяме следната актуална информация:

         Таксите за обучение за придобиване на висше образование след средно или след предходно придобито висше образование срещу заплащане (по чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за висшето образование (ЗВО)) за учебната 2022/2023 година се определят съгласно чл. 95, ал. 4 от ЗВО.

         Увеличението на таксите на студентите в платена форма на обучение не е по предложение на Академията. То е базирано на измененията и допълненията на ЗВО, влезли в сила от 25.02.2020 г. (ЗИД на ЗВО, обн. в ДВ, бр. 17 от 2020 г.), с което се регламентира начина на изчисляване размера на таксите за обучение срещу заплащане.

         Приетите с решение на Академичния съвет такси през месец януари 2022 г. напълно отговарят на  ЗВО. Въпреки това, след вашите сигнали и последвалата среща с декана на факултет „Национална сигурност и отбрана“, ръководството на Академията предприе действия, свързани с преглед на размера на определените към момента такси, съгласно приетата Методика за тяхното формиране. В резултат от извършения задълбочен анализ и обсъждане, на Академичен съвет беше взето решение таксите за обучение срещу заплащане за учебната 2022/2023 година да бъдат намалени със 100 (сто) лева на годишна база.