Прием на офицери

Изключителен академичен опит в подготовката на офицери

Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото висше военно училище в България, наследник и продължител на стогодишни традиции във военното образование и военната наука. Тя е създадена със Закон, приет от ХV народно събрание на 1 март 1912 г.

Прием за учебната 2024/2025 година

Как да кандидатствам?

Кандидатите, които отговарят на условията, подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната в срок до 20 февруари. В рапорта се посочват: военното звание, трите имена, ЕГН, длъжността, местослуженето, военно-пощенският номер на военното формирование и гарнизонът, в който служат, административното звено в Министерството на отбраната или структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, специалността и специализацията от професионално направление „Военно дело“ в дипломата от академията или приравнена на нея специалност, придобита във висше училище или колеж в чужбина.

Важно за кандидат-слушателите – такси

Такси за кандидатстване – не се заплащат.

Признаване на образованието

Признаване на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища

Указания за попълване на заявление за признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище

Прием на офицери за специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“

За обучение във факултет „Национална сигурност и отбрана“ и в чуждестранни военни академии и колежи.

График за провеждане на конкурсните изпити

Програма за конкурсните изпити

Изпит по физическа подготовка

Прием на офицери за слушатели във факултет „Командно-щабен“ в професионално направление „Военно дело“

За обучение във факултет „Командно-щабен“ и в чуждестранни военни академии и колежи.

График за провеждане на конкурсните изпити

Програма за конкурсните изпити

Изпит по физическа подготовка

Графици за консултации на офицерите – кандидати за обучение

Банкова сметка на Военна академия „Г. Раковски“

IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ Централно управление

Телефони за контакт

  • + 359 92 26 574
  • +359 92 26 572
  • +359 92 26 586
  • +359 92 26 511