Изключителен академичен опит в подготовката на офицери

Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-старото висше военно училище в България, наследник и продължител на стогодишни традиции във военното образование и военната наука. Тя е създадена със Закон, приет от ХV народно събрание на 1 март 1912 г.

Прием за учебната 2019/2020 година

Как да кандидатствам?

Кандидатите, които отговарят на условията, подават рапорт по команден ред до министъра на отбраната в срок до 20 февруари. В рапорта се посочват: военното звание, трите имена, ЕГН, длъжността, местослуженето, военно-пощенският номер на военното формирование и гарнизонът, в който служат, административното звено в Министерството на отбраната или структурата на пряко подчинение на министъра на отбраната, специалността и специализацията от професионално направление „Военно дело“ в дипломата от академията или приравнена на нея специалност, придобита във висше училище или колеж в чужбина.

Важно за кандидатите!

Конкурсните изпити с кандидатите за слушатели по магистърска специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ за учебната 2019/2020 година ще се проведат от 08.05 до 10.05.2019 г.
Кандидатите следва да се явят в 8.30 часа на 08.05.2019 г. във Военна академия „Г. С. Раковски“.
От 9.00 часа на 08.05.2019 г. в Академична зала №2 ще бъде проведен инструктаж на кандидатите от председателя на комисията за ръководство и контрол на конкурсните изпити.
В изпълнение на постановление на министерския съвет кандидатите следва предварително да заплатят по 50 лв. за първия изпит и по 30 лв. за всеки следващ от конкурсните изпити по банков път на сметката на Военна академия:

IBAN: BG40BNBG96613100152401

BIC: BNBGBGSD

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Същото се удостоверява с представяне преди изпита на оригинал на бордеро за платена такса.

Нормативни документи

Признаване на образованието

Прием на офицери за специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“

За обучение във факултет „Национална сигурност и отбрана“

За обучение в чуждестранни военни академии и колежи

Прием на офицери за слушатели във факултет „Командно-щабен“ в професионално направление „Военно дело“

За обучение във факултет „Командно-щабен“

За обучение в чуждестранни военни академии и колежи

 

Контакти

Банкова сметка на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

IBAN: BG40 BNBG 9661 3100 1524 01

BIC: BNBGBGSD

БНБ Централно управление

Информация за кандидатстване на телефони: (02) 92 26 572, (02) 92 26 574, (02) 92 26 586

Направете запитване