Достъп до информация

Достъп до обществена информация

В рубриката ”Достъп до обществена информация” ще се информирате за установения ред за регистриране на  заявленията за достъп до информация от Военна академия „Г. С. Раковски“, ще откриете полезна информация за сроковете за отговор на заявленията, за мястото на предоставяне на информацията, за възможните форми за предоставяне,  както  и за дължимите суми за направените разходи.

Всеки гражданин на Република България или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана във Военна академия „Г. С. Раковски“

 Коя информация се счита за обществена?

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона органи.

Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации е официална и служебна.

 • Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи при осъществяване на техните правомощия, които се обнародват.
 • Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации.

 Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на:

 • устно запитване
 • писмено заявление
 • заявление, изпратено по електронната поща, на адрес: rnda@armf.bg

Важна информация за заявителите:

Достъпът до обществена информация е безплатен. Не се заплащат разходи при:

 • предоставяне на информация по електронна поща;
 • предоставяне на информация под формата на устна справка;
 • предоставяне на информация под формата на преглед на оригинали или копия на документи.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по следните нормативи/с вкл.ДДС/- според вида на носителя на информация, определени в заповед №1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите:

 • дискета – 1 брой- 0,60 лв.;
 • CD – 1 брой – 0,60 лв.;
 • DVD – 1 брой – 0,72 лв.
 • разпечатване на една стр. /А4/- 0,14 лв.;
 • ксерокопие за една стр. /А4/ – 0,11 лв.;
 • факс за една стр. /А4/- 0,72 лв.;
 • видеокасета – 1 брой – 3,90 лв.
 • аудиокасета – 1 брой – 1,38 лв.
 • писмена справка за една стр. /А4/ -1,91 лв.

Достъпът до заявената информация се предоставя след заплащане на дължимата сума, в отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ на Военна академия или по банков път:

Банкова сметка:

IBANBG40 BNBG 9661 3100 1524 01
BICBNBGBGSD
Обслужваща банкаБНБ-ЦУ