новост

Приемане на офицери за слушатели по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“

Чл. 5. До конкурсен изпит за слушатели по специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили“ в професионално направление „Военно дело“ по чл. 3, ал. 3, т. 1, буква „а“ се допускат офицери, които отговарят на следните условия:

1. притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност от професионално направление „Военно дело“, придобита в академията, или приравнена на нея специалност, придобита във висше училище или колеж в чужбина;

2. отговарят на изискванията за обучение, определени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.; посл. изм., бр. 74 от 2017 г.);

3. към момента на кандидатстването не са освободени от длъжност и не са взети в разпореждане по специални щатове на министъра на отбраната;

4. не са наказвани с дисциплинарно наказание „строго мъмрене“ и по-тежко в предходната година на годината на кандидатстването и към момента на кандидатстването не изтърпяват такова наказание при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

5. притежават разрешение за достъп до класифицирана информация с ниво на класификация за сигурност „Секретно“ или по-високо;

6. отговарят на изискванията за здравословно състояние за обучение в академията съгласно изискванията на действащите медицински стандарти за годност за военна служба в мирно време;

7. притежават удостоверение за владеене на английски или френски език съгласно STANAG 6001 на ниво, определено с ежегодната заповед на министъра на отбраната по чл. 3, ал. 3;

8. притежават прогноза за служебното развитие, в която е обоснована необходимостта от обучението им в академията, изготвена по образец съгласно приложение № 1.