Конкурси

Category

Конкурси за хабилитирани длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност по научна специалност „Военнополитически проблеми на сигурността” – един.Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен...
Read More
Конкурс за академична длъжност „професор” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбравна, професионално направление 9.2. Военно дело за преподаване на учебните дициплини  „Бойна поддръжка и осигуряване в морските операции“, „Оперативно изкуство на ВМС” и „Методология на научните изследвания“ за нуждите на катедра „Военноморски сили“ на факултет „Командно-щабен“. Изборът ще се...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за нуждите на катедра „Национална и международна сигурност” на факултет „Национална сигурност и отбрана”. Изборът ще се състои на 10.09.2020 г. от 14:00 часа в академична зала № 3. КАНДИДАТ ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ДОКТОР...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Операции в отговор на кризи”, „Планиране на операциите в НАТО“, „Всеобхватният подход в управлението при кризи“ и „Оперативно изкуство...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини „Регионална сигурност“, „Глобална сигурност и геополитика“, „Международна сигурност“, „Международни отношения“, „Китай през 21 век“ и „Основи на сигурността“...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология за преподаване на учебните дисциплини „История на войните и военното изкуство”, „Военнополитическа история на България“ и „Военна история” – един.Двумесечният срок за подаване на...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, по докторска програма „Военна психология“ за преподаване на учебните дисциплини „Авиационна психология”, „Поведенчески анализ”, „Методика на подготовката във ВВС и ПВО (в)” и...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“ за преподаване на учебните дисциплини „Гражданско-военно сътрудничество”, „Гражданско-военно взаимодействие”, „Гражданско-военни отношения”, „Противодействие на съвременния тероризъм” и „Операции в...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1.Национална сигурност или 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни наукиза преподаване на учебните дисциплини „Основи на публичните комуникации“, „Технология на публичните комуникации“, „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“...
Read More
1 5 6 7 8 9