Конкурси

Category

Конкурси за хабилитирани длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски“

Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ, в област на висшето образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и археология за преподаване на учебните дисциплини „История на войните и военното изкуство”, „Военнополитическа история на България“ и „Военна история” – един.Двумесечният срок за подаване на...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент” за военнослужещ в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.2. Психология, по докторска програма „Военна психология“ за преподаване на учебните дисциплини „Авиационна психология”, „Поведенчески анализ”, „Методика на подготовката във ВВС и ПВО (в)” и...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, по докторска програма „Военнополитически проблеми на сигурността“ за преподаване на учебните дисциплини „Гражданско-военно сътрудничество”, „Гражданско-военно взаимодействие”, „Гражданско-военни отношения”, „Противодействие на съвременния тероризъм” и „Операции в...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1.Национална сигурност или 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни наукиза преподаване на учебните дисциплини „Основи на публичните комуникации“, „Технология на публичните комуникации“, „Връзки с обществеността при инциденти и кризи“...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело за преподаване на учебните дисциплини: „Бойна поддръжка и осигуряване в морските операции“, „Оперативно изкуствона ВМС“ и „Методология на научните изследвания“ – един. Двумесечният срок...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност за преподаване на учебните дисциплини: „Глобална сигурност и геополитика“, „Национална сигурност“, „Система за национална сигурност“, „Философия“, „Политическа география“, „Китай през 21 век“ и „Стратегии...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 5. Технически науки, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, по научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление” за нуждите на научна секция „Доктрини, концепции и поуки от практиката” на институт „Перспективни изследвания за отбраната”. Изборът ще се състои на...
Read More
Конкурс за академична длъжност „доцент” за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за преподаване на учебните дисциплини „Национална и международна сигурност“ и „Анализ на кризи и конфликти“ за нуждите на катедра „Военна и езикова подготовка” на филиал „Информация и сигурност”. Изборът ще се състои на 16.12.2019...
Read More
Военна академия „Г. С. Раковски” – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „доцент” за цивилен служител, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност или 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки“ за преподаване на учебните дисциплини: „Основи на публичните комуникации“,...
Read More
1 4 5 6 7