Издателство

Category

Издателство на Военна академия „Г. С. Раковски“

Учебникът е разработен в съответствие с учебните програми по дисциплините „Военна стратегия“, „Политика и стратегия за сигурност и отбрана“, „Стратегии за сигурност и отбрана“ и „Концепции и стратегии за отбрана“ и е предназначен да подпомага слушателите, студентите и специализантите при тяхното обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Същият е подходящ и за обучаващите се...
Read More
Автор: Ганчо Душков Монографията „Отбранително планиране и развитие на въоръжените сили на Република България“ е актуална разработка предвид необходимостта от обща система на военното строителство, императивите на способностите, хронологичната последователност на отделните етапи в процеса на отбранително планиране и тяхното отражение при практическото реализиране на основните документи. Представеният теоретико-аналитичен материал обхваща процесите, свързани с развитието...
Read More
Дейността на сектор „Издателство „Г. С. Раковски“ е насочена в две основни направления: книгоиздаване и продължаващи (периодични) издания. Основна цел на издателското звено са  публикуването, популяризирането и разпространяването на знания от областта на сигурността и отбраната, на постиженията на военната наука и на военнонаучните изследвания в национален и международен план чрез книги, монографии, учебници, учебни...
Read More