Издателство

  • ОСНОВИ НА ВОЕННАТА СТРАТЕГИЯ

    Учебникът е разработен в съответствие с учебните програми по дисциплините „Военна стратегия“, „Политика и стратегия за сигурност и отбрана“, „Стратегии за сигурност и отбрана“ и „Концепции и стратегии за отбрана“ и е предназначен да подпомага слушателите, студентите и специализантите при тяхното обучение във Военна академия „Георги Стойков Раковски“. Същият е подходящ и за обучаващите се…

  • ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Автор: Ганчо Душков Монографията „Отбранително планиране и развитие на въоръжените сили на Република България“ е актуална разработка предвид необходимостта от обща система на военното строителство, императивите на способностите, хронологичната последователност на отделните етапи в процеса на отбранително планиране и тяхното отражение при практическото реализиране на основните документи. Представеният теоретико-аналитичен материал обхваща процесите, свързани с развитието…