Наши автори в други издателства

 • Национална сигурност 5.0

  Национална сигурност 5.0

  Описание Изследването в монографията има за цел да даде отговори на това, как, от къде и каква информация получават потребителите в Интернет, до колко източниците са надеждни, а информацията пълна, точна и безпристрастна. Направен е опит да се определи до колко са оптимизирани и видими за търсещите машини официалните сайтове на българските институции, имащи отношение…

 • Състояние и перспективи на конфликтите в Средиземноморския регион

  Състояние и перспективи на конфликтите в Средиземноморския регион

  Описание Съвременната среда за сигурност в Средиземноморския регион се характеризира с качествено ново състояние на конфликтите в Сирия, Либия, Кипър и Ирак. Геополитическите цели на глобалните, регионалните и локалните актьори са обусловени от нови финансово-икономически характеристики и юридически рамки. Вследствие на това конфликтите в Близкия изток, Либия и Кипър, досега разглеждани от науката диференцирано, днес…

 • Военностратегическите възгледи в политиките за сигурност и отбрана на страната

  Военностратегическите възгледи в политиките за сигурност и отбрана на страната

  Описание Представени са основни теоретични постановки, разкриващи  закономерностите, свързани със същността, съдържанието и формирането на военностратегическите възгледи. Очертани са и насоките за тяхното усъвършенстване, съпоставени към динамично променящата се среда на сигурност, и влиянието, което тя налага върху формирането и провеждането на политиките за сигурност и отбрана на различните страни. Книгата може да намери приложение…

 • Корупцията – заплаха за икономическата сигурност

  Корупцията – заплаха за икономическата сигурност

  Описание Водещата идея на изследването в настоящата монография е корупцията да се представи като основна заплаха за икономическата сигурност, възпрепятстваща обществено-икономическото развитие на много страни по света в началото на ХХІ век. Многобройните изследвания показват, че тя може да има редица негативни последици: да пречи на икономическия растеж, да засилва социално-икономическото неравенство, да води до…

 • Административно осигуряване в сектора за отбрана

  Административно осигуряване в сектора за отбрана

 • Приложение на уеб технологиите за защита на националната сигурност

  Приложение на уеб технологиите за защита на националната сигурност

  Описание В Световната мрежа и в частност българското интернет пространство има много бази данни, уебсайтове и социални медии, където потребителите намират информация, комуникират един с друг и дори влияят на действията на обществото. Използването на тези средства може да доведе до някои негативни ефекти за националната сигурност и неблагоприятни последици за интересите на държавата. Независимо…

 • Свобода и сигурност

  Свобода и сигурност

  Описание Книгата е посветена на човешката свобода като най-съществена човешка потребност и принцип на свободното общество, както и на проявленията на човешката сигурност в национален, интеграционен и глобален контекст. Авторът аргументира съмнения върху съвременните неолиберални (пазарно-фундаменталистки) възгледи за ограничаване на ролята на държавата и изтъква нарастващото господство на големите капиталови субекти над останалите пазарни играчи…