Конкурс за академична длъжност „професор“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „професор“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, за преподаване на учебните дисциплини „Използване на въоръжените сили в мисии, съвместни операции и многонационални кампании“, „Планиране на операции в НАТО“, „Операции в отговор на кризи“, „Всеобхватния подход на НАТО при управлението на кризи“ и „Оперативно изкуство в многонационални съвместни операции“ за нуждите на катедра „Съвместни операции и планиране“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 31.07.2023 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-324 от 25.04.2023 г. на министъра на отбраната на Република България.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 47/30.05.2023 г.

Дата на публикуване:
01.06.2023 г.
гр. София