Конкурс за академична длъжност „главен асистент“

Военна академия „Г. С. Раковски“ – гр. София обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент“ за военнослужещ, в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за преподаване на учебните дисциплини „Мениджмънт на сектора за сигурност“, „Теории на мениджмънта“, „Публична администрация“, „Организационна архитектура“ и „Измерване на ефективност и резултативност“ за нуждите на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“ на факултет „Национална сигурност и отбрана“ – един.
Двумесечният срок за подаване на документи от кандидатите за конкурса от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ изтича на 31.07.2023 г.
За дата на подаване на документите от кандидатите да се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в конкурса са определени със заповед № ОХ-355 от 03.05.2023 г. на министъра на отбраната на Република България.
Документи и справки: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, тел.: 92 26 512, 92 26 675.
Обявата е обнародвана в „Държавен вестник“ бр. 47/30.05.2023 г.

Дата на публикуване:
01.06.2023 г.
гр. София