Нови мерки във Военна академия „Г. С. Раковски“ за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

Уважаеми студенти, слушатели, преподаватели и служители на Военна академия „Г. С. Раковски“,
Опазването на здравето на всеки от нас е първостепенна грижа!
След проведено обсъждане на актуалната ситуация, с нова Заповед на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов от 27.03.2020 г. за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), се отменят предишните и се въвеждат следните мерки:
1. Влизането в Академията става само през КПП-„Запад“ на „бул. Евлоги и Христо Георгиеви“ 82, при засилен здравен контрол, на изнесения там медицински пункт. Извършва се проверка на температурата и дезинфекция
2. Затварят се подходите за влизане и излизане към Специализирания съд (улица „Черковна“) и улица „Хан Омуртаг“
3. При установяване на лице с повишена телесна температура, същото да бъде насочвано към Медицинския пункт и да се уведоми спешният кабинет във Военно-медицинска академия (ВМА) за последващи действия. Забранява се явяването на работа на служители на ВА, на които е издаден болничен лист за поставяне под карантина
4. Колегите с лека настинка да остават вкъщи, като уведомят прекия си началник. При нужда, незабавно да се свържат с личния си лекар и да информират спешния кабинет във ВМА, на телефон 02 92/25 036
5. Препоръчва се на всички да ограничат пътуванията си с обществения транспорт, а също и до други населени места, често да мият ръцете си, при общуване да спазват разстояние от два метра и да се въздържат от докосване по устата, очите и носа
6. Служителите в Академията, пряко ангажирани с административното обслужване на физически и юридически лица, задължително ползват предпазни средства
7. Гражданите, слушателите и студентите на Академията да заявяват административни услуги на e-mail: ucheben.va@abv.bg
8. Забранява се влизането на външни лица в района на Академията без нарочно разрешение.
9. Отменят се приемните дни на Началника на ВА през месеците март и април, но възникнали въпроси може да бъдат поставяни тук, на пощата на ВА: rnda@armf.bg и на тел. 02/92/26 550
10. Отменя се тържественото честване на патронния празник и отбелязването на 108 години от създаването на Военна академия „Г. С. Раковски“
11. Отменят се присъствените занятия на слушатели и студенти, обучаващи се в задочна форма на обучение. Учебният процес във Военна академия „Г. С. Раковски“ да се организира и провежда дистанционно, посредством платформата „Офис 365“, достъпна през сайта на ВА
12. Прекратяват се курсовете за придобиване и повишаване на квалификация, с изключение на Стратегическия курс (заповед на постоянния секретар на отбраната № ОХ-1125/18.12.2019 г.), който ще завърши в дистанционна форма на обучение
13. До 30.04.2020 г. се отменят всички планирани академични мероприятия, с изключение на Академични съвети, факултетни (департаментни и институтски) съвети. Същите да се организират и провеждат дистанционно, посредством платформата „Офис 365“, достъпна през сайта на Академията. Сроковете за провеждане на мандатни комисии и заседания на научни журита спират да текат до отмяна на извънредното положение
14. За осигуряване на безопасни условия на труд, се въвежда временна организация (до 13.04.2020 г., или до отменяне на Извънредното положение) на работното време на щатния състав в две групи:
I-ва: от 08:00 до 13:00 часа
II-ра: от 13:00 до 17:00 часа
15. Съгласно чл. 9 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение, военнослужещите от Военна академия „Г. С. Раковски” при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет, съвместно и/или координирано с други органи може да участват в прилагането на противоепидемични мерки и ограничения на територията на страната, на отделен регион или на контролно-пропускателен пункт
16. При констатиране на случаи на заразяване с коронавирус сред личния състав на Академията, да се докладва незабавно на началника на ВА и да се следват неговите указания. Да се уведоми незабавно дежурният по Военна академия, Научноприложният център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) – ВМА, по телефон и/или на електронната поща на центъра: cveh@abv.bg
17. Заместник-началникът по учебната и научна част на ВА организира учебния процес да се провежда дистанционно, посредством платформата „Офис 365“, достъпна през сайта на Академията
18. На дежурните длъжностни лица се раздават респиратори

Допълнителна и актуална здравна информация може да се получи от отделение „Противоепидемичен контрол и епидемиологичен анализ” в НПЦВЕХ – София, ВМА по телефон 02 92/ 25 036 и/или електронна поща на центъра: cveh@abv.bg. Уважаеми служители, преподаватели, слушатели и студенти,

Бъдете здрави, помагайте на близките си вкъщи и използвайте свободното от присъствие във ВА време целенасочено, а випускниците – за писане на дипловни работи!