Катедра “Национална и международна сигурност”

Катедра “Национална и международна сигурност” е звено в състава на факултет “ Национална сигурност и отбрана” с основни задачи:

 • да предоставя базови систематизирани знания за сигурността като обществено явление, съвременните тенденции в средата за сигурност и необходимостта от адекватна политика за сигурност;
 • да подготвя висококвалифицирани специалисти с експертиза в сферата на сигурността и отбраната;
 • да предоставя научна експертиза по въпросите на сигурността и отбраната.

Тя е водеща в обучението на акредитираните магистърски специалности “Национална сигурност и отбрана” и “Организация и управление на корпоративната сигурност”. Участва в обучението по всички магистърски специалности във Военна академия. Ангажирана е в провеждането на квалификационни курсове по защита на класифицираната информация,   по основи на фирмената сигурност, военна дипломация и сигурност и др.

Катедра “Национална и международна сигурност” разполага с академичен състав, притежаващ богат научно-методически опит и експертиза в областта на сигурността и отбраната.

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. доц. д-р Стоян Стойчев
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Тотко Симеонов

телефон (02) 92 26 539

Социални мрежи

Блог на ФНСО

Дейност на катедрата

Учебни дисциплини, преподавани от катедрата

 • Национална и международна сигурност
 • Демографски аспекти на сигурността
 • Китай през 21 век
 • Екологична сигурност
 • Система за национална сигурност и управление при кризи
 • Сравнителна политология
 • Русия и глобалната сигурност
 • Енергийна сигурност
 • Военна дипломация
 • Система за национална сигурност и управление при кризи
 • Теория и практика на социалното управление
 • Гражданско-военни отношения
 • Етика в политическия мениджмънт
 • Защита на класифицираната информация
 • Информационна сигурност
 • Защита на класифицираната информация
 • Правни проблеми на националната и международната сигурност
 • Конституционно право
 • Военна дипломация
 • Европейска и евроатлантическа сигурност
 • Социална сигурност

Курсове, водени от катедрата

ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ (8 тематични курса):

 • Обучение на служители от организационните единици, определени за заемане на длъжности или изпълнение на задачи, за които се изисква достъп до класифицирана информация
 • Обучение по закона за защита на класифицираната информация на ръководители на организационни единици
 • Обучение по закона за защита на класифицираната информация на представители на средствата за масово осведомяване
 • Обучение на завеждащи регистратури и служители в регистратурите за класифицирана информация от организационните единици
 • Обучение на лица, определени за заемане на длъжности „сигурност и охрана“ за които се изисква достъп до класифицирана информация
 • Обучение по индустриална сигурност на служители от организационните единици с достъп до класифицирана информация
 • Защита на автоматизирани информационни системи и мрежи, обработващи класифицирана информация
 • Обучение на служители определени да изпълняват функции на куриери от организационни единици за пренос на класифицирана информация до ниво „секретно” включително

ВОЕННА ДИПЛОМАЦИЯ

ОСНОВИ НА ФИРМЕНА СИГУРНОСТ

Академичен състав на катедрата

Доцент Илина Стефанова Козарова-АРМЕНЧЕВА
Професор Наталия Атанасова БЕКЯРОВА
Професор Николай Димитров СЛАТИНСКИ
Професор Величка Иванова МИЛИНА
Доцент Иван Петров ПАНЧЕВ
Доцент Стефко Илиев СМОЛЕНОВ
Доцент Ирина Николаева МИНДОВА-ДОЧЕВА
Главен асистент Ивайло Димитров ИВАНОВ
Главен асистент Радослав Иванов БОНЕВ
Асистент Росица Христова ДЕЛЕВА

Доцент д-р Илина Стефанова Козарова – Арменчева – ръководител на катедра „Национална и международна сигурност“, телефон (02) 9226543