Публична защита на дисертационен труд на Нина Ботева

Публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Национална сигурност”, научна специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Управление на сигурността и отбраната)”, на тема „Анализът на длъжностите – инструмент за управление на човешките ресурси в Министерството на отбраната”, разработен от Нина Бончева Ботева.

Научен ръководител: доцент доктор Павел Ангелов Ангелов
Председател на научното жури: доцент доктор Лидия Стоянова Велкова

Дата: 05.11.2014 г. от 14,30 часа в „Академична зала 2″ на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Автореферат на Нина Бончева Ботева

Рецензии:

Доцент доктор Лидия Стоянова Велкова
Доцент д.пс. н. Соня Методиева Карабельова

Становища:

Доцент доктор Павел Ангелов Ангелов
Професор доктор Тилчо Колев Иванов
Професор доктор Иван Величков Иванов

05.10.2014 г.
гр. София