Публична защита на Николета Атанасова Атанасова

Публична защита на дисертационен труд на тема „Ефективност на електронния мониторинг при прилагане на пробационни мерки в Република България” по докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство”, разработен от Николета Атанасова Атанасова.
Председател на научното жури: Професор д.н. Митко Русев Стойков
Дата: 27.03.2018 г.
Място: Академична зала № 3 на Военна академия „Г.С. Раковски”.
Начало: 14,30 часа.

Автореферат на Николета Атанасова Атанасова.

Рецензии
Професор д.н. Майяна Милчева Митевска – Енчева.
Полковник доцент доктор Нелко Петров Ненов.

Становища
Професор д.н. Манол Петков Млеченков.
Професор д.н. Митко Русев Стойков.
Професор доктор Георги Василев Камарашев.

27.02.2018 г.
гр. София