Публична защита на полковник Никола Тодоров Стоянов

Публична защита на дисертационен труд на тема “Усъвършенстване на способностите за сътрудничество между органите за управление при извъредни ситуации” за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност “Военноприложни аспекти на гражданската защита”, разработен от полковник Никола Тодоров Стоянов, докторант чрез самостоятелна подготовка към катедра “Мениджмънт на извънредните ситуации“ на факултет “Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”.

Научен ръководител: полковник доцент доктор Христо Илиев Филипов

Председател на научното жури: професор доктор Стойко Димитров Стойков

Дата: 09.09.2015 г.

Място: Академична зала А2 на Военна академия „Г. С. Раковски”

Начало: 14.00 часа.

Автореферат на полковник Никола Тодоров Стоянов

Рецензии:
професор доктор Стойко Димитров Стойков
професор доктор Георги Василев Камарашев

Становища:
професор доктор Никифор Христов Стефанов
полковник доцент доктор Христо Илиев Филипов
подполковник доцент доктор Атанас Ленков Атанасов

07.08.2015 г.
гр. София