Покана за участие в научна сесия на Факултет „Командно-щабен“

ОРГАНИЗАЦИОННИЯT КОМИТЕТ НА ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН” НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С.РАКОВСКИ” Ви кани да участвате в НАУЧНАТА СЕСИЯ НА ФАКУЛТЕТА „СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПОДХОДИ, РЕШЕНИЯ“, която ще се проведе на 27 септември 2023 г. в зала „Полковник Борис Дрангов” на факултет „Командно-щабен” на Военна академия „Г. С. Раковски”

НАУЧНИ СЕКЦИИ НА СЕСИЯТА

 1. Сухопътни войски
 2. Военновъздушни сили и сигурност
  във въздухоплаването
 3. Военноморски сили
 4. Логистика
 5. Комуникационни и информационни системи и киберсигурност
 6. Защита на населението при извънредни ситуации
 7. Сигурност

Технически секретари:

Ангелина Миховска 02/92 26608

Петър Йорданов 02/92 26593

СРОКОВЕ:

16.06.2023 г.Изпращане на заявка за участие и анотация на доклада до 300 думи
(1 стандартна машинописна страница)
14.07.2023 г. Краен срок за изпращане на докладите в електронен вид

ПРОГРАМА:

27.09.2023 г.Регистрация на участниците – 08,30 – 09,00 часа
Откриване на конференцията – 09,00 – 09,15 часа
Пленарна сесия – 09,15 – 10,30 часа
Снимка на участниците -10,30 – 10,45 часа
Кафе пауза 10,45 – 11,00 ч.
Предобедни заседания по секции – 11,00 – 13,00 часа
Обедна почивка – 13,00 – 14,30 часа
Следобедни заседания по секции –14,00 – 16,00 часа
Заключителни доклади на ръководителите на секции, обявяване и връчване на 1, 2, 3 награди 16,20 – 16,30 часа

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:

 1. Информацията за научната сесия е на сайтa на Военна академия „Г. С. Раковски” (http://rndс.bg).
 2. Максималният брой доклади, с който може да участва автор (самостоятелно или в съавторство), е два.
 3. Работният език на научната сесия е български.
 4. Докладите ще бъдат публикувани в Годишник на факултет „Командно-щабен”- ISSN 2738-7526 във вида, в който са депозирани.
 5. Окончателната програма на конференцията, с времената на доклади в пленарна зали и по научни секции, ще бъде предоставена на участниците на електронните им адреси и на сайта на факултет „Командно-щабен“ на 15.09.2023 г.
 6. Такса правоучастие не се заплаща!
 7. Докладите на всички студенти и слушатели редовно, задочно и дистанционно обучение, както и докторантите, редовна форма на обучение,участват в конкурс за „Най-добър научен доклад“, като се присъжда 1, 2 и 3 премия.  

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

1504 София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 82

Военна академия „Г. С. Раковски”

за военнонаучната конференция на факултет „Командно-щабен”

телефони: 02/92 26594; 02/92 26593; 02/92 26608

е-поща: fkksht@armf.bg

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ:

Обемът на всеки доклад да не е повече от 10 стандартни страници (30 реда по 60 знака на ред), включително анотацията и използваните източници.

Заглавие – главни букви, 14 pt (Center, Bold), празен ред.

Данни за авторите – трите имена, научна организация, учебно заведение, телефон, факс, e-mail – да бъдат изписани в края на доклада (10 pt).

Анотация – 12 pt (Italic), до 300 думи, на български език.

Ключови думи – 12 pt (Italic), на български език, празен ред.

Основен текст на доклада – 14 pt.

Фигурите да са разположени близо до първото им посочване, да са с резолюция не по-малка от 300 dpi и да позволяват да бъдат обработвани.

Допустимият максимален размер на фигурите и таблиците е 12 на 16 cm. Номерират се с арабски цифри. Използваните източници се цитират съгласно правилата, посочени в Официалния правописен речник на българския език (БАН, 2012 г.).

ОРГАНИЗАТОРИТЕ СИ ЗАПАЗВАТ ПРАВОТО ДА НЕ ПУБЛИКУВАТ ДОКЛАДИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ.