Участие на представители на Военна академия ,,Георги Стойков Раковски“ в научна конференция

На 16 и 17 ноември 2023 г. в гр. Плевен се проведе научна конференция ,,Плевенски исторически четения“, организирана от Историческия факултет на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски“ и Регионалния исторически музей – Плевен. Темата на преведената за трета поредна година конференция беше: ,,От регионалното към националното – минало, настояще, бъдеще“. Тя се проведе в сградата на Регионален исторически музей – Плевен, която е паметник на културата и бивша казарма на 4-ти пехотен Плевенски полк.

При откриването на конференцията на 16 ноември бе представен и сборника с доклади от миналогодишната научна конференция ,,Революции и еволюции. Политически, икономически, технологични, културни и социални измерения на ,,прогреса“. В него са поместени научните доклади на петима членове на академичния състав на Военна академия – доц. д-р Стоян Николов, подп. гл. ас. д-р Калин Ранчев, гл. ас. д-р Атанаска Попова, гл. ас. д-р Мария Неновска и гл. ас. д-р Боян Жеков.

Участие в конференцията на 16 и 17 ноември 2023 г. със свои научни доклади и активно участие в дискусиите взеха изследователите от Институт ,,Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия ,,Г. С. Раковски“ доц. д-р Стоян Николов, ръководител на научна секция ,,Военноисторически изследвания“ и подп. гл. ас. д-р Калин Ранчев от научна секция ,,Военноисторически изследвания“. Темата на доклада на доц. Николов беше ,,Архитектите Димитър Цолов и Иван Васильов“, а на подп. Ранчев: ,,От помощник командирите до Военно политическата академия“.

Поради невъзможността на проф. д.н. Христо Матанов да участва в конференцията доц. Николов бе и председател на нейното първо заседание на 17 ноември 2023 г., проведено в експозиционна зала ,,Руско-турска война (1877–1878)“. В хода на конференцията бе дадена възможността на участниците да задават въпроси и да правят коментари след всеки изнесен доклад, което доведе до интересни дискусии и обсъждания. Обменът на мнения и контакти бе полезен за всички докладчици и гости на конференцията – изтъкнати учени, музейни работници, преподаватели и докторанти от водещи научни и културни институции.

Интересни доклади изнесоха и заместник-директорът на РИМ – Плевен д-р Димитър Петров с тема на доклада: ,,Румънската окупация на Плевен през лятото на 1913 г.“, както и успешно защитилият образователна и научна степен ,,доктор“ във Военна академия през 2020 г. майор д-р Дочо Николов, чиито научен ръководител бе полк. доц. д-р Нелко Ненов. Темата на доклада на майора от Военно-топографска служба – Троян беше ,,Военните паметници като символ на местната памет и национална признателност“.

При закриването на конференцията организаторите изказаха своята благодарност на участниците от военната Алма-матер и си пожелаха през следващата година в конференцията да участват с приносни научни доклади още повече представители на Военна академия ,,Г. С. Раковски“.