Участие на представители от Института „Перспективни изследвания за отбраната“ в научна конференция

Научна конференция с международно участие, на тема „Демокрации и преходи“, се проведе на 21 и 22 май 2024 година в зала 1 на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Тя бе организирана от катедра  „Нова и съвременна история“ на Историческия факултет на Университета.

С доклад на тема „Българската армия в началото на прехода към демокрация: аспекти на деполитизацията“ (“The Bulgarian Army in the Beginning of the Transition to Democracy Period: Aspects of the Depoliticization“) участие взеха главен асистент д-р Теодора Грозданова и главен асистент д-р Боян Жеков от Института „Перспективни изследвания за отбраната“ на Военна академия „Г. С. Раковски“.