Катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”

Основни цели на катедрата

  • Провеждане на учебен процес и научно-изследователска дейност по Управление на сигурността и отбраната, отговарящи на европейските критерии в тематичната област на знанието на катедра „Мениджмънт на сигурността и отбраната“.
  • Разширяване и интегриране на икономическите знания в съвременната среда за сигурност, мениджмънта и формиране на умения, за творческо и ефективно управление на човешки и отбранителни ресурси на стратегическо и оперативно равнище в отбраната, военната и публичната сфера в национален, коалиционен, интеграционен контекст.
  • Да предоставя научна експертиза по икономика и мениджмънт в сигурността и отбраната, за социални поръчки на държавата, министерството на отбраната и на Българската армия, и на други структури от сектора за сигурност, както и на органи на централната и местната власт.

Основна дейност

Магистърска програма

Мениджмънт на сигурността и отбраната
Акредитация – 02.07.2014 г., с решение от 02.07.2008 г. (протокол № 155) на Постоянната комисия по социални и правни науки и национална сигурност;
Професионално направление: „Национална сигурност и отбрана“;
Задочна форма на обучение

Учебни дисциплини

Основи на мениджмънта
Мениджмънт на ресурсите в сигурността и отбраната
Корупционни практики и превенция на корупцията
Публична администрация
Административна поддръжка на многонационални операции
Основи на правото
Мениджмънт на сектора за сигурност
Основи на аквизицията
Мениджмънт на човешките ресурси
Икономика на публичния сектор
Икономическа сигурност на корпорацията
Основи на мениджмънта на корпорацията
Управление на човешките ресурси в корпорацията
Публична администрация на отбраната
Икономическа политика и интеграция
Икономическа сигурност
Икономика на прехода
Основи на международния икономикс
Въведение в икономиката
Основи на маркетинга
Основи на финансовия мениджмънт
Измерване на ефективност и резултативност
Организационно проектиране
Мениджмънт на риска
Стандартизация, качество и кодификация
Мениджмънт на гражданските ресурси за отбрана и сигурност
Методи и системи за поддръжка на вземането на решения в мениджмънта
Защита на интелектуалната собственост
Корпоративен маркетинг
Мениджмънт на риска
Нелоялна конкуренция
Правни аспекти на корпоративната сигурност
Социална защита, осигуряване и застраховане
Управление на проекти
Икономическа сигурност
Административен мениджмънт
Икономика на публичния сектор
Основи на маркетинга
Стандартизация, качество и кодификация
Основи на международния икономикс
Мениджмънт на гражданските ресурси за отбрана
Основи на финансовия мениджмънт

Курсове

„Мениджмънт на отбраната”;
„Управление на човешките ресурси“;
„Публична администрация на отбраната“;
„Консултанти по адаптация“;
„Организиране и възлагане на обществени поръчки“;
„Антикорупция“
„Управление на личния състав във военни формирования“;
„Аналитична поддръжка на трансформацията“;
„Управление на знанията”.

Участие

„Стратегически курс“ – редовно обучение
„Стратегически курс“ – дистанционно обучение за държавната администрация

Академичен състав

полковник доц. д-р Тотко Симеонов СИМЕОНОВ – началник на катедра
полковник доц. д-р Галин Райнов ИВАНОВ
подполковник гл. ас. д-р Петър Ангелов СТОИЛОВ
майор ас. Живко Иванов ЛАВЧЕВ
професор д-р Лидия Стоянова ВЕЛКОВА
професор д.н. Валери ЛАЗАРОВ, генерал-майор (о.р.)
професор д-р Павел Ангелов АНГЕЛОВ
доц. д-р Вяра Стойкова ЖЕКОВА
гл. ас. д-р Георги Младенов ЦВЕТКОВ
гл. ас. д-р Нина Бончева БОТЕВА
гл. ас. д-р Катя Любомирова ПЕЙЧЕВА
ас. д-р Павлин Тодоров РУСАНОВ

Контактна информация

Декан на ФНСО
полк. доц. д-р Георги Димов
телефон (02) 92 26 505
Fax: (+03592) 92 26 544

Зам.-декан на ФНСО
полк. доц. д-р Нелко Ненов

телефон (02) 92 26 533

Социални мрежи

Блог на ФНСО

полковник доц. д-р  Тотко Симеонов СИМЕОНОВ – началник на катедра “Мениджмънт на сигурността и отбраната”,  телефон (02) 9226539